Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 lutego 2013 r. – Kimman przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 33.