Language of document :

Talan väckt den 8 februari 2012 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-17/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: G. Cipressa, avvocato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om att kommissionen ska förpliktas att betala ersättning för den skada som sökanden anser sig ha lidit som en följd av att förfarandet för erkännande av att den sjukdom som denne har lidit av är allvarlig, tagit så lång tid.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut genom vilket kommissionen avslog ansökan av den 23 november 2010, vilken sökanden ingett till tillsättningsmyndigheten,

ogiltigförklara kommissionens skrivelse av den 24 januari 2011, i vilken referensen ”Ref Ares(2011)74616 – 24/0112011” angetts längst upp till höger,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara det avgörande, oavsett dess form, genom vilket kommissionen avslog klagomålet avseende skrivelsen av den 24 januari 2011,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara skrivelsen av den 23 september 2011, i vilken referensen ”Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011” angetts längst upp till höger,

såvitt det är nödvändigt, fastställa att det förfarande som avsåg sökandens ansökan avseende dennes rätt till ersättning till 100 procent för sjukvårdskostnader i enlighet med artikel 72 i tjänsteföreskrifterna tog mer än fem år,

såvitt det är nödvändigt, fastställa att det ifrågavarande förfarandet pågick under orimligt lång tid,

som en följd härav, förplikta kommissionen att ersätta den skada som sökanden felaktigt lidit, på grund av att det ifrågavarande förfarandet var orimligt långt och att ersättningsbeloppet ska uppgå till 10 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner är rimligt,

förplikta kommissionen att betala sökanden ränta med 10 procent per år, med årlig kapitalisering på beloppet 10 000 euro med verkan från den dag som följer efter kommissionens mottagande av ansökan av den 23 november 2010 till dess att full betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.