Language of document :

Beroep ingesteld op 3 februari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-13/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de overeenkomst van arbeidscontractant van de verzoekende partij niet te verlengen

Conclusies van de verzoekende partij

het onderhavige beroep ontvankelijk verklaren;

nietig verklaren het besluit van het hoofd van de eenheid „aanwerving en beëindiging van de dienst”, directie HR B, DG Personeelszaken en veiligheid, in zijn hoedanigheid van TAOBG, om de overeenkomst van de verzoekende partij niet te verlengen;

voor zover nodig, nietig verklaren het besluit van het TAOBG tot afwijzing van de door de verzoekende partij ingediende klacht;

de verzoekende partij herplaatsen in de functie die zij binnen het DG DIGIT vervulde in het kader van een verlenging van haar overeenkomst conform de statutaire vereisten;

subsidiair, voor het geval het hierboven opgenomen verzoek om herplaatsing niet wordt gehonoreerd, de verwerende partij veroordelen tot vergoeding van de door de verzoekende partij geleden schade, welke voorlopig en ex aequo et bono wordt geraamd op het verschil tussen de bezoldiging die zij als tijdelijk functionaris van de Commissie zou hebben ontvangen indien haar overeenkomst was verlengd en de werkloosheidtoelagen die zij thans ontvangt, en wel gedurende twee jaar (als zijnde de duur van de verlenging volgens de bewoordingen van artikel 8 RAP), te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief gedurende de betrokken periode;

in elk geval, de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade welke voorlopig en ex aequo et bono wordt vastgesteld op 5 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen arrest;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.