Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Noord-Nederland (Nederlandene) den 1. marts 2018 – HQ, for sig selv og som juridisk repræsentant for sit mindreårige barn IP, samt JO mod Aegean Airlines SA

(Sag C-163/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Noord-Nederland

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: HQ, for sig selv og som juridisk repræsentant for sit mindreårige barn IP, samt JO

Sagsøgt: Aegean Airlines SA

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 261/2004 1 fortolkes således, at en passager, der i henhold til (det i national ret gennemførte) direktiv 90/134/EØF 2 om pakkerejser er berettiget til at kræve refusion af billetten hos rejsearrangøren, ikke længere kan kræve refusion hos luftfartsselskabet?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan en passager alligevel kræve refusion af billetten hos luftfartsselskabet, såfremt det godtgøres, at rejsearrangøren, hvis denne har handlet ansvarspådragende, i finansiel henseende faktisk ikke er i stand til at refundere billetten og heller ikke har truffet nogen garantiforanstaltninger for at sikre refusionen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).

2     Rådets direktiv 90/314/EØF af 13.6.1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (EFT 1990, L 158, s. 59).