Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Noord-Nederland (Nederländerna) den 1 mars 2018 – HQ, som företräder både sig själv och sitt minderåriga barn IP, JO mot Aegean Airlines SA

(Mål C-163/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Noord-Nederland

Parter i det nationella målet

Kärande: HQ, som företräder både sig själv och sitt minderåriga barn IP, JO

Svarande: Aegean Airlines SA

Tolkningsfrågor

Ska artikel 8.2 i förordning nr 261/2004(1 ) tolkas så, att en passagerare som i enlighet med direktiv [90/314/EEG](2 ) om paketresor (vilket har införlivats med nationell rätt) har rätt att rikta anspråk om återbetalning av sin biljett mot sin researrangör, inte längre kan rikta anspråk om återbetalning mot lufttrafikföretaget?

Om fråga 1 ska besvaras jakande, kan en passagerare trots detta rikta anspråk om återbetalning av sin biljett mot lufttrafikföretaget, om det är troligt att vederbörandes researrangör, för det fall denna ställs till ansvar, saknar ekonomiska medel för att faktiskt återbetala biljetten och inte heller har vidtagit några åtgärder för att garantera återbetalning?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).

(2 ) Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (EGT L 158, 1990, s. 59).