Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Nederland - Nederländerna) – HQ, IP, enligt lag företrädd av HQ, JO mot Aegean Airlines SA

(Mål C-163/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Lufttrafik – Förordning (EG) nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Inställd flygning – Assistans – Rätt till återbetalning från lufttrafikföretaget av inköpspriset för flygbiljetten – Artikel 8.2 – Paketresa – Direktiv 90/314/EEG – Researrangören i konkurs)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Noord-Nederland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: HQ, IP, enligt lag företrädd av HQ, JO

Svarande: Aegean Airlines SA

Domslut

Artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, ska tolkas så, att en passagerare som enligt rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang, har rätt att mot researrangören rikta anspråk om återbetalning av inköpspriset för sin flygbiljett, inte kan begära återbetalning av inköpspriset för denna biljett från lufttrafikföretaget med stöd av denna förordning, inte ens när researrangören saknar ekonomiska medel för att återbetala inköpspriset för biljetten och inte har vidtagit några åtgärder för att garantera återbetalning.

____________

(1 ) EUT C 182, 28.5.2018.