Language of document :

Žaloba podaná dne 6. července 2020 – KY v. Soudní dvůr Evropské unie

(Věc T-433/20)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: KY (zástupce: J.- N. Louis, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil implicitní rozhodnutí ze dne 17. září 2019, potvrzené výslovným rozhodnutím ze dne 10. října 2019, o zamítnutí návrhu na vrácení nezapočtené části nároků na důchod nabytých žalobcem před jeho nástupem do služby, která byla převedena do důchodového systému Evropské unie;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vychází z porušení povinnosti jednat s náležitou péčí. Žalobce v tomto ohledu tvrdí, že v souladu s povinností jednat s náležitou péčí je unijní orgán povinen informovat úředníka nejenom o pravidle životního minima a jeho dopadu na výpočet důchodu, ale i o možnosti odložit převod jeho nároků na důchod až do vzniku jeho skutečných nároků na důchod.

Druhý žalobní důvod vychází z bezdůvodného obohacení. Žalobce má za to, že odmítnutí vrátit část vnitrostátních nároků na důchod převedených do unijního systému, která není zohledněna při vyplácení nároků na důchod, může vést k neoprávněnému přivlastnění, a tedy k bezdůvodnému obohacení ze strany Unie, jakož i k nespravedlivému ochuzení dotyčného úředníka.

____________