Language of document :

Talan väckt den 6 juli 2020 – KY mot Europeiska unionens domstol

(Mål T-433/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: : KY (ombud: advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det tysta avslagsbeslutet av den 17 september 2019, som bekräftades genom det uttryckliga beslutet av den 10 oktober 2019, på ansökan om återbetalning av den del av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan vederbörande tillträdde sin tjänst och som överfördes till Europeiska unionens pensionssystem,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Första grunden: Åsidosättande av omsorgsplikten. Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att en EU-institution, enligt den omsorgsplikt som den har, är skyldig att informera tjänstemannen, inte bara om bestämmelsen om existensminimum och om dess betydelse för beräkningen av pensionen, utan även om möjligheten att skjuta upp överföringen av pensionsrättigheterna tills pensionsrättigheterna faktiskt beviljas.

Andra grunden: Obehörig vinst. Sökanden anser att vägran att återbetala den del av de nationella pensionsrättigheterna som överförts till unionens pensionssystem, vilka inte beaktades vid beräkningen av pensionsrättigheterna, kan innebära ett oberättigat tillägnande och, därmed, en obehörig vinst för unionen, samt en orättfärdig förlust för den berörda tjänstemannen.

____________