Language of document :

Решение на Общия съд от 1 декември 2021 г. — KY/Съд на Европейския съюз

(Дело T-433/20)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Пенсии – Пенсионни права, придобити преди постъпване на служба към Европейския съюз – Прехвърляне към схемата на Съюза – Бонус за осигурителен стаж – Връщане на сумата на пенсионните права, които не са отчетени в схемата при изчисляване на осигурителния стаж за пенсия от Съюза – Член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника – Правило за „жизнения минимум“ – Неоснователно обогатяване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: KY (представител: J.-N. Louis, адвокат)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представители: J. Inghelram и A. Ysebaert)

Предмет

Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС за отмяна на мълчаливия отказ, потвърден с изрично решение от 10 октомври 2019 г. за отхвърляне на искането за връщане на небонифицираната част от пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди встъпването му в длъжност и прехвърлени към пенсионния режим на институциите на Европейския съюз

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда KY да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 279, 24.8.2020 г.