Language of document :

Rettens dom af 1. december 2021 – KY mod Den Europæiske Unions Domstol

(Sag T-433/20) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - pensionsrettigheder optjent inden indtræden i Unionens tjeneste - overførsel til Unionens ordning – godskrivelse af pensionsgivende tjenesteår - tilbagebetaling af størrelsen af de pensionsrettigheder, som ikke blev taget i betragtning ved ordningen om beregning af pensionsgivende tjenesteår i Unionen – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – reglen om eksistensminimum – ugrundet berigelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: KY (ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved J. Inghelram og A. Ysebaert, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand om annullation af den stiltiende afgørelse, som blev bekræftet ved den udtrykkelige afgørelse af 10. oktober 2019, om afslag på ansøgningen om tilbagebetaling af den ikke godskrevne del af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren havde optjent inden indtræden i tjenesten, og som blev overført til Den Europæiske Unions pensionsordning.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Domstol frifindes.

2)    KY betaler sagsomkostningerne.

____________

1     EUT C 279 af 24.8.2020.