Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.12.2021 – KY v. Euroopan unionin tuomioistuin

(asia T-433/20)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen Euroopan unionin palvelukseen astumista hankitut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Sellaisten eläkeoikeuksien määrän palauttaminen, joita ei ole otettu huomioon Euroopan unionin palvelusvuosien laskentajärjestelmässä – Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohta – Vähimmäistoimeentuloa koskeva sääntö – Perusteeton etu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: KY (edustaja: asianajaja J.–N. Louis)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamiehet: J. Inghelram ja A. Ysebaert)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus sen implisiittisen päätöksen kumomamisesta, joka vahvistettiin 10.10.2019 päivätyllä nimenomaisella päätöksellä ja jossa hylättiin kantajan ennen hänen palveluksen aloittamistaan kertyneiden ja unionin eläkejärjestelmään siirrettyjen eläkeoikeuksien hyvittämättömän osan palauttamista koskeva pyyntö.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

KY velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 279, 24.8.2020.