Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – KY/Súdny dvor Európskej únie

(vec T-433/20)1

(„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Európskej únie – Prevod do systému Únie – Započítanie odpracovaných rokov – Vrátenie sumy práv na dôchodok, ktoré neboli zohľadnené v systéme výpočtu odpracovaných rokov v dôchodkovom systéme Únie – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Pravidlo životného minima – Bezdôvodné obohatenie“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: KY (v zastúpení: J.-N. Louis, avocat)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram a A. Ysebaert, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 270 ZFEÚ na zrušenie implicitného rozhodnutia potvrdeného výslovným rozhodnutím z 10. októbra 2019, ktorým bola zamietnutá žiadosť o vrátenie nezohľadnenej sumy práv na dôchodok, ktoré žalobkyňa nadobudla pred nástupom do funkcie a ktoré boli prevedené do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani KY je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2020.