Language of document :

Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – DEI/Komisija

(lieta T-421/09 RENV) 1

Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus – Lēmums par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu EKL 86. panta 1. punkta apvienojumā ar EKL 82. punktu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību – EKL 86. panta 3. punkts – Pienākums norādīt pamatojumu – Samērīgums – Līgumu slēgšanas brīvības princips

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – P. Anestis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Christoforou, pārstāvis, kam palīdz A. Oikonomou, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Grieķijas Republika (pārstāvji – P. Mylonopoulos un K. Boskovits)

Priekšmets

Prasība, kura pamatota ar LESD 263. pantu un kurā lūgts atcelt Komisijas 2009. gada 4. augusta Lēmumu C(2009) 6244, galīgā redakcija, par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību, kas konstatēta Komisijas 2008. gada 5. marta lēmumā par Grieķijas Republikas piešķirtajām brūnogļu ieguves tiesībām vai šādu tiesību saglabāšanu DEI

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) sedz ne tikai savus, bet atlīdzina arī Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

Grieķijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 11, 16.1.2010.