Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lennestadt (Nemecko) 19. januára 2021 – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Národná správa cestného mýta a. s./NW

(vec C-30/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Lennestadt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Národná správa cestného mýta a. s.

Žalovaný: NW

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121 vykladať v tom zmysle, že súdne konanie, ktoré začne štátna spoločnosť na vymáhanie poplatku so sankčnou povahou z dôvodu neoprávneného používania spoplatnenej cesty voči fyzickej osobe s bydliskom v inom členskom štáte, patrí do pôsobnosti tohto nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).