Language of document : ECLI:EU:C:2017:197

Predmet C398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

protiv

Salvatorea Mannija

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Osobni podaci – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom tih podataka – Direktiva 95/46/EZ – Članak 6. stavak 1. točka (e) – Podaci koji se objavljuju u registru trgovačkih društava – Prva direktiva 68/151/EEZ – Članak 3. – Prestanak predmetnog društva – Ograničenje pristupa tim podacima trećima”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. ožujka 2017.

Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Osobni podaci koji se objavljuju u registru trgovačkih društava na temelju Direktive 68/151 – Prestanak predmetnog društva – Mogućnost da pojedinci čiji se podaci obrađuju zatraže od tijela zaduženog za vođenje registra da ono na temelju pojedinačne i iznimne ocjene ograniči trećim osobama, koje imaju konkretan interes za uvid u podatke u tom registru koji se odnose na pojedince, pristup tim podacima – Pretpostavke – Jaki i zakoniti razlozi u vezi s određenom situacijom pojedinaca čiji se podaci obrađuju – Istek dovoljno dugog roka od prestanka predmetnog društva – Postojanje takvog ograničenja pristupa u nacionalnom pravnom poretku o čemu odlučuje svaka država članica

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/46, čl. 6. st. 1. t. (e), čl. 12. t. (b) i čl. 14. st. 1. t. (a); Direktiva Vijeća 68/151, kako je izmijenjena Direktivom 2003/58, čl. 2. st. 1. t. (d) i (j) i čl. 3.)

Članak 6. stavak 1. točku (e), članak 12. točku (b) i članak 14. prvi stavak točku (a) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, u vezi s člankom 3. Prve direktive Vijeća 68/151/EEZ od 9. ožujka 1968. o usklađivanju zaštitnih mjera koje su radi zaštite interesa njihovih članova i drugih predviđene u državama članicama za društva u smislu članka 58. stavka 2. Ugovora, a s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera u čitavoj Zajednici, kako je izmijenjena Direktivom 2003/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. treba tumačiti na način da, s obzirom na trenutno stanje prava Unije, države članice trebaju utvrditi mogu li fizičke osobe iz članka 2. stavka 1. točaka (d) i (j) potonje direktive od tijela zaduženog za vođenje središnjeg registra, trgovačkog registra ili registra trgovačkih društava zahtijevati da, na temelju ocjene za svaki pojedinačni slučaj, provjeri je li iznimno opravdano, zbog jakih i zakonitih razloga u vezi s njihovom određenom situacijom, po isteku dovoljno dugog roka od prestanka predmetnog društva trećim osobama koje imaju konkretan interes za uvid u te podatke ograničiti pristup osobnim podacima koji se na njih odnose, upisanim u taj registar.

(t. 64. i izreka)