Language of document : ECLI:EU:C:2017:197

Lieta C398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

pret

SalvatoreManni

(Corte suprema di cassazione lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Personas dati – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi – Direktīva 95/46/EK – 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Dati, kas ir jānodod atklātībai uzņēmumu reģistrā – Pirmā direktīva 68/151/EEK – 3. pants – Attiecīgās sabiedrības likvidācija – Trešo personu piekļuves šiem datiem ierobežojums

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 9. marta spriedums

Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Personas dati, kas atbilstoši Direktīvai 68/151 ir jānodod atklātībai uzņēmumu reģistrā – Attiecīgās sabiedrības likvidācija – Attiecīgo fizisko personu iespēja lūgt iestādi, kas ir atbildīga par reģistra pārvaldību, pamatojoties uz katra atsevišķa gadījuma novērtējumu un izņēmuma kārtībā, ierobežot piekļuvi personas datiem, kas tās skar un kas ir ietverti minētajā reģistrā, sniedzot to tikai trešajām personām, kuras pamato īpašas intereses iepazīties ar šiem datiem – Nosacījumi – Nepārvarami un likumīgi iemesli, kas ir saistīti ar attiecīgo fizisko personu konkrēto situāciju – Pietiekami ilgs termiņš pēc attiecīgās sabiedrības likvidācijas – Šāda piekļuves ierobežojuma esamība vai neesamība valsts tiesību sistēmā, par ko lemj katra dalībvalsts

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, 12. panta b) punkts un 14. panta pirmās daļas a) punkts; Padomes Direktīvas 68/151, kas grozīta ar Direktīvu 2003/58, 2. panta 1. punkta d) un j) apakšpunkts un 3. pants)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EEK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, 12. panta b) punkts un 14. panta pirmās daļas a) punkts, kas aplūkots kopā ar 3. pantu Padomes 1968. gada 9. marta Pirmajā direktīvā 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Direktīvu 2003/58/EK, ir interpretējami tādējādi, ka atbilstoši pašreizējām Savienības tiesībām dalībvalstīm ir jānosaka, vai šīs pēdējās minētās direktīvas 2. panta 1. punkta d) un j) punktā minētās fiziskās personas var lūgt iestādi, kas ir atbildīga attiecīgi par centrālā reģistra, komercreģistra vai uzņēmumu reģistra pārvaldību, pamatojoties uz katra atsevišķa gadījuma novērtējumu, pārbaudīt, vai izņēmuma kārtā ir pamats nepārvaramu un likumīgu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar viņu konkrēto situāciju, beidzoties pietiekami ilgam termiņam pēc attiecīgās sabiedrības likvidācijas, ierobežot piekļuvi personas datiem, kas tās skar un kas ir ietverti šajā reģistrā, sniedzot to tikai trešajām personām, kuras pamato īpašas intereses iepazīties ar šiem datiem.

(skat. 64. punktu un rezolutīvo daļu)