Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av The Employment Tribunals av den 9 mars 2004 i målet mellan C.D. Robinson-Steele och R.D. Retail Services Ltd

(mål C-131/04)

The Employment Tribunals begär genom beslut av den 9 mars 2003, vilket inkom till domstolens kansli den 11 mars 2004, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan C.D. Robinson-Steele och R.D. Retail Services Ltd beträffande följande frågor:

1.    Är det förenligt med artikel 7 i rådets direktiv 93/104/EG (1) att tillämpa nationella bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att inkludera lön för årlig semester i en arbetstagares timlön och att betala den som en del av lön för utförd arbetstid men inte med avseende på den semesterperiod som arbetstagaren faktiskt tagit ut?

2.    Är den nationella domstolen förhindrad enligt artikel 7.2 att låta en arbetsgivare tillgodoräkna sig sådana utbetalningar då domstolen inom ramen för sin behörighet enligt nationell lagstiftning söker ge sökanden ett effektivt rättsligt skydd?

____________

1 - av den 23 november 1993 om vissa aspekter på arbetstidens förläggning (EGT L 307, 13.12.1993, s. 18).