Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.3.2006 (Court of Appeal, Employment Tribunalen esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) - C.D. Robinson-Steele v. R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) - Michael Jason Clarke v. Frank Staddon Ltd (C-257/04) ja J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes v. Hanson Clay Products Ltd, aiemmin Marshalls Clay Products Ltd( C-257/04)

(Yhdistetyt asiat C-131/04 ja C-257/04)1

(Sosiaalipolitiikka - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Direktiivi 93/104/EY - Oikeus palkalliseen vuosilomaan - Vuosilomapalkan sisältyminen tunti- tai päiväpalkkaan ("rolled-up holiday pay")

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal, Employment Tribunal

Pääasian asianosaiset

Kantajat: C.D. Robinson-Steele (C-131/04)

     Michael Jason Clarke (C-257/04)

     J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes (C-257/04)

Vastaajat: R.D. Retail Services Ltd (C-131/04)

     Frank Staddon Ltd (C-257/04)

Hanson Clay Products Ltd, aiemmin Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Employment Tribunal - Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY (EYVL L 307, s. 18) 7 artiklan tulkinta - Sellaisen kansallisen lainsäädännön yhteensoveltuvuus, jossa sallitaan vuosilomapalkan sisällyttäminen työntekijän tuntipalkkaan sekä sen maksaminen työajan perusteella maksettavan palkan osana ja jossa sallitaan, että vuosilomapalkkaa ei makseta tosiasiallisesti pidetyn loman yhteydessä ("rolled up holiday pay")

Tuomiolauselma

Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY 7 artiklan 1 kohdan vastaista on se, että osa työntekijälle suoritetusta työpalkasta nimetään vuosilomapalkaksi, ilman että työntekijälle suoritetaan työpalkan lisäksi muuta korvausta vuosilomapalkkana. Tästä oikeudesta ei voida poiketa sopimuksin.

Direktiivin 93/104 7 artiklan vastaista on se, että siinä tarkoitettu vähimmäisajan vuosilomapalkka suoritetaan erissä työskentelyvuoden aikana ja maksetaan yhdessä työpalkan kanssa eikä sitä siis suoriteta sen palkanmaksukauden aikana, jona työntekijä todella ottaa vuosilomansa.

Direktiivin 93/104 7 artiklan vastaista ei ole pääsääntöisesti se, että summilla, joiden on avoimesti ja ymmärrettävästi ilmoitettu olevan korvausta tässä säännöksessä tarkoitetusta vähimmäisajan vuosilomasta ja jotka on suoritettu erissä työskentelyvuoden aikana ja maksettu yhdessä työpalkan kanssa, voidaan kuitata oikeus palkalliseen vuosilomaan tietyltä jaksolta, jonka aikana työntekijä todella ottaa lomaa.

____________

1 - EUVL C 106, 30.4.2004. EUVL C 217, 28.8.2004.