Language of document : ECLI:EU:C:2006:177

Sprawy połączone C‑131/04 i C‑257/04

C.D. Robinson-Steele i in.

przeciwko

R.D. Retail Services Ltd i in.

[wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Employment Tribunal, Leeds oraz przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

Polityka społeczna – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników – Dyrektywa 93/104/WE – Prawo do corocznego płatnego urlopu – Włączenie wynagrodzenia za coroczny urlop do stawki godzinowej lub dziennej wynagrodzenia za pracę („rolled-up holiday pay”)

Streszczenie wyroku

1.        Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa Rady 93/104 dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy – Prawo do corocznego płatnego urlopu

(dyrektywa Rady 93/104, art. 7 ust. 1)

2.        Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa Rady 93/104 dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy – Prawo do corocznego płatnego urlopu

(dyrektywa Rady 93/104, art. 7)

3.        Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa Rady 93/104 dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy – Prawo do corocznego płatnego urlopu

(dyrektywa Rady 93/104, art. 7)

1.        Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 93/104 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy stoi na przeszkodzie temu, by część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za wykonaną pracę stanowiło wynagrodzenie za coroczny urlop, jeżeli pracownik nie otrzymuje z tytułu corocznego płatnego urlopu wynagrodzenia wypłacanego dodatkowo obok wynagrodzenia za wykonaną pracę. Odstępstwa od tego prawa w drodze postanowień umownych są niedopuszczalne.

(por. pkt 52 oraz pkt 1 sentencji)

2.        Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 93/104 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy stoi na przeszkodzie temu, by wynagrodzenie za minimalny coroczny płatny urlop w rozumieniu tego przepisu było wypłacane w ratach rozłożonych na odpowiadający temu urlopowi roczny okres pracy, razem z wynagrodzeniem za wykonaną pracę, a nie jako wynagrodzenie za dany okres, w trakcie którego pracownik faktycznie skorzystał z urlopu.

(por. pkt 63 oraz pkt 2 sentencji)

3.        Artykuł 7 dyrektywy 93/104 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie stoi zasadniczo na przeszkodzie temu, by kwoty wypłacane obok wynagrodzenia za wykonaną pracę tytułem wynagrodzenia za minimalny coroczny płatny urlop w rozumieniu tego przepisu, w formie rat rozłożonych na odpowiadający temu urlopowi roczny okres pracy, zostały zaliczone na poczet wynagrodzenia za urlop w danym okresie, z którego pracownik faktycznie skorzystał, o ile ich wypłata nastąpiła w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Państwa członkowskie są w każdym razie zobowiązane podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby działania niezgodne z art. 7 dyrektywy nie były kontynuowane.

(por. pkt 67, 69 oraz pkt 3 sentencji)