Language of document :

A Tribunal judiciaire d’Auch (Franciaország) által 2020. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EP kontra Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(C-673/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal judiciaire d’Auch

Az alapeljárás felei

Felperes: EP

Alperesek: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Egyéb fél: Maire de Thoux

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkét és az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, hogy azok megszüntetik azon brit állampolgárok európai polgárságát, akik az átmeneti időszak lejárta előtt gyakorolták a szabad mozgáshoz és szabad letelepedéshez való jogukat egy másik tagállam területén, különösen azok esetében, akik több mint tizenöt éve tartózkodnak egy másik tagállam területén, és az úgynevezett „15 year rule” brit törvény hatálya alá tartoznak, amely ily módon teljesen megfosztja őket szavazati joguktól?

Igenlő válasz esetén: úgy kell-e tekinteni, hogy a kilépési megállapodásnak – az e kilépési megállapodás hatodik preambulumbekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18., 20. és 21. cikkével összefüggésben értelmezett – 2., 3., 10., 12. és 127. cikke lehetővé tette ezen brit állampolgárok számára, hogy korlátlanul megőrizzék az országuknak az Európai Unióból való kilépése előtt az európai polgársághoz való, őket megillető jogokat?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: nem érvénytelen-e részben a kilépésről szóló megállapodás annyiban, amennyiben sérti az Európai Unió identitását képező elveket, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18., 20. és 21. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 39. és [40.] cikkét, és nem sérti-e az arányosság elvét annyiban, amennyiben nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi számukra, hogy nem kizárólagos jelleggel megtartsák e jogokat?

Mindenesetre nem érvénytelen-e részben a kilépési megállapodás 127. cikke (1) bekezdésének b) pontja annyiban, amennyiben sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18., 20. és 21. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 39. és 40. cikkét is, mivel megfosztja azon uniós polgárokat, akik a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat az Egyesült Királyságban gyakorolták, aktív és passzív választójoguktól a helyhatósági választásokon ebben az országban, továbbá, ha a Törvényszék és a Bíróság e rendelkezéseket ugyanúgy értelmezi, mint a francia Conseil d’État (államtanács), e jogsértés nem terjed-e ki az Egyesült Királyság azon állampolgáraira is, akik egy másik tagállam területén több, mint 15 éve gyakorolták szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogukat és az úgynevezett „15 year rule” brit törvény hatálya alá tartoznak, amely ily módon teljesen megfosztja őket szavazati joguktól?

____________