Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal judiciaire d’Auch (Frankrike) den 9 december 2020 – EP mot Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Mål C-673/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal judiciaire d’Auch

Parter i det nationella målet

Kärande: EP

Svarande: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

ytterligare deltagare i rättegången : Maire de Thoux

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen och avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen tolkas på så sätt att de upphäver unionsmedborgarskapet för brittiska medborgare som före utgången av övergångsperioden har utövat sin rätt till fri rörlighet och sin rätt att fritt bosätta sig i en annan medlemsstat, särskilt för de personer som bor i en annan medlemsstat sedan mer än 15 år och som omfattas av den brittiska lag som innehåller den så kallade 15 year rule, vilket således medför att de fullständigt berövas sin rösträtt?

2)    För det fall att den första frågan ska besvaras jakande, ska artiklarna 2, 3, 10, 12 och 127 i avtalet om utträde, punkt 6 i ingressen till nämnda avtal och artiklarna 18, 20 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillsammans tolkas så, att de tillåter sådana brittiska medborgare att, utan undantag, få behålla de rättigheter enligt unionsmedborgarskapet som de hade före deras lands utträde ur Europeiska unionen?

3)    För det fall att den andra frågan ska besvaras nekande, är avtalet om utträde delvis ogiltigt i den mån det kränker de principer som ligger till grund för Europeiska unionens identitet, särskilt artiklarna 18, 20 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men även artiklarna 39 och [40] i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och strider avtalet mot proportionalitetsprincipen, i den mån det inte finns någon bestämmelse däri som gör det möjligt för sådana brittiska medborgare att, utan undantag, få behålla dessa rättigheter?

4)    Är artikel 127.1 b i avtalet om utträde under alla omständigheter delvis ogiltig i den mån den innebär en kränkning av artiklarna 18, 20 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 39 och 40 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såvitt den förstnämnda artikeln innebär att unionsmedborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet och sin rätt att fritt bosätta sig i Förenade kungariket berövas sin rösträtt och valbarhet i kommunala val i det landet, och – om tribunalen och EU-domstolen tolkar dessa bestämmelser på samma sätt som franska Conseil d’État – ska inte denna kränkning på motsvarande sätt gälla situationen för medborgare i Förenade kungariket som, sedan mer än 15 år tillbaka i tiden, har utövat sin rätt till fri rörlighet och sin rätt att fritt bosätta sig i en annan medlemsstat och som omfattas av den brittiska lag som innehåller den så kallade 15 year rule, vilket således medför att de fullständigt berövas sin rösträtt?

____________