Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. júna 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal judiciaire d’Auch – Francúzsko) – EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(vec C-673/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý má bydlisko v členskom štáte – Článok 9 ZEÚ – Články 20 a 22 ZFEÚ – Právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte bydliska – Článok 50 ZEÚ – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Dôsledky vystúpenia členského štátu z Únie – Vyškrtnutie zo zoznamu voličov v členskom štáte bydliska– Články 39 a 40 Charty základných práv Európskej únie – Platnosť rozhodnutia (EÚ) 2020/135)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal judiciaire d’Auch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EP

Žalovaní: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

za účasti: Maire de Thoux

Výrok rozsudku

Články 9 a 50 ZEÚ, ako aj články 20 až 22 ZFEÚ, v spojení s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorá bola prijatá 17. októbra 2019 a nadobudla platnosť 1. februára 2020, sa majú vykladať v tom zmysle, že od vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie dňa 1. februára 2020 už nemajú štátni príslušníci tohto štátu, ktorí využili svoje právo na pobyt v niektorom členskom štáte pred koncom prechodného obdobia, status občana Únie, ani konkrétnejšie, na základe článku 20 ods. 2 písm. b) ZFEÚ a článku 22 ZFEÚ právo voliť a byť volení do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a to aj v prípade, že boli tiež zbavení na základe práva štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, práva voliť vo voľbách usporiadaných týmto posledným uvedeným štátom.

Pri preskúmaní tretej a štvrtej prejudiciálnej otázky nebola zistená žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať dosah na platnosť rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/135 z 30. januára o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 98, 22.3.2021.