Language of document :

Talan väckt den 17 juli 2012 – ZZ m.fl. mot EIB

(Mål F-73/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av beslut i lönespecifikationerna att tillämpa det allmänna beslutet från Europeiska investeringsbanken om fastställande av löneökning om högst 2,8 procent för hela personalen och beslutet om fastställande av en meritvärderingstabell innebärande en löneförlust på 1 procent, dels yrkande att svaranden ska förpliktas att betala ut löneskillnaden jämte dröjsmålsränta, samt yrkande om skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten att på sökandena tillämpa EIB:s styrelses beslut av den 13 december 2011, att fastställa en löneutveckling på högst 2,8 procent, och EIB:s direktions beslut av den 14 februari 2012, om en meritvärderingstabell innebärande löneförlust på 1 procent, beslut som återfinns i lönespecifikationerna för april 2012, samt i samma utsträckning ogiltigförklara alla beslut i de senare lönespecifikationerna,

förplikta svaranden att betala skillnaden i lön mellan den lön som följer av EIB:s styrelses beslut av den 13 december 2011 och EIB:s direktions beslut av den 14 februari 2012 och den som skulle ha följt av det tidigare lönesystemet jämte dröjsmålsränta från och med den 12 april 2012, och sedan den 12:e i varje månad till dess att full betalning sker, med ECB:s räntesats ökad med tre procentenheter,

förplikta svaranden att betala skadestånd för den skada som sökandena har lidit på grund av förlorad köpkraft, en skada som, skäligen i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och preliminärt beräknas till 1,5 procent av varje sökandes månadslön,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.