Language of document :

Жалба, подадена на 23 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-77/12)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. R. Nedin, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде допуснат до изпити по модела „Център за оценяване“ в рамките на конкурс EPSO/AD/208/11

Искания на жалбоподателя

да се отменят мълчаливото решение за отхвърляне на жалбата от 18 януари 2012 г. и решението на конкурсната комисия от 10 май 2012 г., доколкото с тях се нарушават принципа на равно третиране и принципа на равните възможности, както и да се заличат правните последици на обжалваните решения