Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/12)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Nedin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie niedopuszczenia skarżącej do egzaminów w ramach konkursu EPSO/AD/208/11.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej zażalenie z dnia 18 stycznia 2012 r. i decyzji komisji konkursowej z dnia 10 maja 2012 r., ponieważ są one wbrew zasadom równego traktowania i równości szans, oraz usunięcie skutków prawnych zaskarżonych decyzji.