Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(първи състав)


17 октомври 2013 година


Дело F‑77/12


Васил Василев

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/208/11 — Невъзможност по време на предварителния изпит кандидатът да използва клавиатура, с която е свикнал — Отказ за допускане до изпитите за оценяване — Равно третиране“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Василев иска по-специално отмяна на решението от 10 май 2012 г. на конкурсната комисия на конкурса на общо основание EPSO/AD/208/11 за отказ да бъде допуснат за участие в изпитите за оценяване на този конкурс

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Василев понася направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.


Резюме


1.      Искове и жалби на длъжностните лица — Жалба срещу решение за недопускане до изпитите в конкурс — Възможност за позоваване на нередовност на обявлението за конкурс

(член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Конкурс — Провеждане на конкурс на общо основание — Невъзможност за кандидата да промени типа на клавиатурата по време на предварителния изпит — Нарушение на принципа за равно третиране — Липса

(член 1г и член 27, първа алинея от Правилника за длъжностните лица)

1.      Предвид комплексния характер на процедурата по назначаване, която включва редица много тясно свързани решения, жалбоподателят има право да се позовава на нередности, допуснати при провеждането на конкурса, когато подава жалба срещу последващо индивидуално решение, каквото например е решението за недопускане до изпитите за оценяване.

(вж. точка 15)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 21 март 2013 г., Taghani/Комисия, F‑93/11, точка 38

2.      Принципът на равно третиране като общ принцип на правото на Съюза изисква да не се третират по различен начин сходни положения и да не се третират еднакво различни положения, освен ако такова третиране не е обективно обосновано. Така нарушение на принципа на равно третиране, приложим към правото на публичната служба на Съюза, е налице, когато две категории лица на работа в Съюза, чието фактическо и правно положение не се различават съществено, се третират различно и когато такова различно третиране не е обективно обосновано.

Фактът, че кандидат в конкурс на общо основание с цел съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на юрист-лингвисти с български език преди конкурса е използвал фонетична, а не БДС клавиатура и че не е свикнал с БДС клавиатурата, въпреки че е бил уведомен, че именно такава клавиатура ще се използва за изпитите, засяга само кандидата и поради това не може да представлява разлика, водеща до нарушение на принципа на равно третиране.

Предвид широкото право на преценка, с което конкурсната комисия разполага при определяне на съдържанието, реда и условията за провеждане на конкурса, еднаквото третиране на всички кандидати и използването само на БДС клавиатура е оправдано от естеството и целта на конкурса, тъй като става въпрос за специализиран конкурс, насочен към подбор на висококвалифицирани юрист-лингвисти за Съда, където всички български юрист-лингвисти използват стандартната БДС клавиатура.

(вж. точки 26, 31, 35 и 36)


Позоваване на:

Съд — 16 декември 2008 г., Arcelor Atlantique и Lorraine и др., C‑127/07, точка 23

Първоинстанционен съд — 5 април 2005 г., Hendrickx/Съвет, T‑376/03, точка 33

Съд на публичната служба — 25 февруари 2010 г., Pleijte/Комисия, F‑91/08, точка 36; 28 март 2012 г., Marsili/Комисия, F‑19/10, точка 20 и цитираната съдебна практика