Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. spalio 17 d.

Byla F‑77/12

Vasil Vasilev

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Pranešimas apie konkursą EPSO / AD/208/11 – Negalėjimas naudotis kandidatui įprasta klaviatūra per preliminarųjį testą – Atsisakymas leisti dalyvauti vertinimo testuose – Vienodas požiūris“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo V. Vasilev, be kita ko, prašo panaikinti 2012 m. gegužės 10 d. atviro konkurso EPSO / AD/208/11 atrankos komisijos sprendimą neleisti jam dalyvauti šio konkurso vertinimo testuose.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. V. Vasilev padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Ieškinys dėl sprendimo neleisti dalyvauti konkurso testuose – Galimybė remtis per konkursą padarytu pažeidimu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atviro konkurso vykdymas – Kandidato negalėjimas pakeisti klaviatūros tipo per atrankos testą – Vienodo požiūrio principo pažeidimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnis ir 27 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Atsižvelgiant į sudėtinį įdarbinimo procedūros, sudarytos iš glaudžiai susijusių paeiliui priimamų sprendimų, pobūdį, ieškovas turi teisę remtis per konkursą padarytais pažeidimais, pareikšdamas ieškinį dėl vėlesnio individualaus sprendimo, kaip antai sprendimo neleisti laikyti vertinimo testų.

(žr. 15 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2013 m. kovo 21 d. Sprendimo Taghani prieš Komisiją, F‑93/11, 38 punktas.

2.      Pagal vienodo požiūrio principą, kuris yra bendrasis Sąjungos teisės principas, reikalaujama panašių atvejų nevertinti skirtingai, o skirtingų – vienodai, nebent toks požiūris būtų objektyviai pagrįstas. Taigi Sąjungos viešosios tarnybos teisėje taikomas vienodo požiūrio principas pažeidžiamas, kai dvi Sąjungos tarnyboje esančių asmenų kategorijos, kurių faktinė ir teisinė padėtis iš esmės nesiskiria, vertinamos skirtingai ir toks skirtingas vertinimas nėra objektyviai pateisinamas.

Aplinkybė, kad siekiant sudaryti bulgarų kalbos teisininkų lingvistų įdarbinimo rezervą organizuoto atviro konkurso dalyvis iki konkurso naudojosi fonetine, o ne BDS tipo klaviatūra ir nėra susipažinęs su BDS tipo klaviatūra, nors jam buvo pranešta, kad būtent pastaroji klaviatūra bus naudojama per testus, susijusi tik su pačiu dalyviu ir negali būti laikoma skirtumu, lemiančiu vienodo požiūrio principo pažeidimą.

Atsižvelgiant į atrankos komisijos turimą didelę diskreciją spręsti dėl konkurso testų turinio ir jų vykdymo tvarkos, konkurso pobūdis ir tikslas pateisina visų kandidatų vienodą vertinimą ir visų jų aprūpinimą tik BDS tipo klaviatūromis, kai kalbama apie specializuotą konkursą, skirtą atrinkti tam tikrą skaičių aukštos kvalifikacijos teisininkų lingvistų darbui Teisingumo Teisme, kur visi teisininkai lingvistai bulgarai naudojasi standartine BDS tipo klaviatūra.

(žr. 26, 31, 35 ir 36 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Arcelor Atlantique ir Lorraine ir kt., C‑127/07, 23 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimo Hendrickx prieš Tarybą, T‑376/03, 33 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. vasario 25 d. Sprendimo Pleijte prieš Komisiją, F‑91/08, 36 punktas; 2012 m. kovo 28 d. Sprendimo Marsili prieš Komisiją, F‑19/10, 20 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.