Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhého senátu)

29. dubna 2015

Věc F‑78/12

Vjara Todorova Androva

v.

Rada Evropské unie

„Veřejná služba – Povýšení – Povyšovací řízení v roce 2011 – Nezapsání na seznam úředníků připadajících v úvahu pro povýšení – Článek 45 služebního řádu – Dva roky služby v platové třídě – Nezohlednění doby odpracované v postavení dočasného zaměstnance – Rozdílné zacházení na základě právní povahy zaměstnání dotyčných pracovníků – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Dovolatelnost – Vyloučení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se V. Todorova Androva domáhá v podstatě jednak zrušení rozhodnutí Rady Evropské unie o jejím nezapsání na seznam úředníků připadajících v úvahu pro povýšení za rok 2011, a jednak náhrady majetkové a nemajetkové újmy, které utrpěla v důsledku protiprávnosti uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Vjara Todorova Androva ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie. Evropská komise a Účetní dvůr Evropské unie ponesou vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Povýšení – Požadovaná minimální doba setrvání v platové třídě – Výpočet – Zohlednění odpracované doby dosažené v postavení dočasného zaměstnance – Vyloučení

(Služební řád, článek 45)

2.      Úředníci – Povýšení – Požadovaná minimální doba setrvání v platové třídě – Výpočet – Vyloučení odpracované doby dosažené v postavení dočasného zaměstnance – Porušení směrnice 1999/70 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Neexistence

(Služební řád, článek 45; směrnice Rady 1999/70, příloha, ustanovení 4 bod 1)

1.      V rámci řízení o povýšení lze zohlednit pouze roky služby dosažené v postavení úředníka, a to tím spíše že pracovní řád ostatních zaměstnanců v každém případě nestanoví, že se článek 45 služebního řádu se jakkoliv uplatní na postavení dočasných zaměstnanců. Podle zákonodárce totiž ve služebním postupu dočasného zaměstnance, který se stal úředníkem, není žádná právní kontinuita.

(viz body 51 a 54)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: rozsudky Bellantone v. Účetní dvůr, F‑85/06, EU:F:2007:171, bod 51; Toronjo Benitez v. Komise, F‑33/07, EU:F:2008:25, bod 87, a usnesení Prieto v. Parlament, F‑42/07, EU:F:2011:159, bod 61

2.      Zásada zákazu diskriminace a zásada rovného zacházení, které jsou provedeny v ustanovení 4 bodě 1 rámcové dohody UNICE, CEEP a EKOS o pracovních poměrech na dobu určitou, představují základní zásady unijního právního řádu a legalita článku 45 služebního řádu musí být posouzena s ohledem na ně.

Nicméně v kontextu sporů mezi úředníky a administrativami členských států se na případné rozdíly v zacházení mezi zaměstnanci ve služebním poměru a smluvními zaměstnanci nevztahuje zásada zákazu diskriminace zakotvená v rámcové dohodě, neboť takové odlišné zacházení není založeno na tom, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, nebo dobu neurčitou, nýbrž na tom, zda jde o poměr služební, nebo smluvní.

V tomto ohledu a v souvislosti s řízením o povýšení úředníků článek 45 služebního řádu nijak nerozlišuje mezi pracovníky na dobu určitou a pracovníky na dobu neurčitou. Jedinou skutečností zohledněnou článkem 45 služebního řádu je totiž právní povaha pracovního poměru dotčených zaměstnanců, která skutečně vede k odlišnému zacházení mezi roky služby dosaženými úředníky a odpracovanými roky dosaženými ostatními zaměstnanci. Na takové odlišné zacházení se přitom zásada zákazu diskriminace zakotvená v rámcové dohodě nevztahuje.

(viz body 61 až 63)

Odkazy:

Soudní dvůr: usnesení Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, body 44, 45 a 47

Soud pro veřejnou službu: rozsudek Aayhan a další v. Parlament, F‑65/07, EU:F:2009:43, bod 101