Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

29. aprill 2015

Kohtuasi F‑78/12

Viara Todorova Androva

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Edutatavate ametnike nimekirja kandmata jätmine – Personalieeskirjade artikkel 45 – Kaheaastane teenistusstaaž palgaastmes – Ajutise teenistujana töötatud aja arvesse võtmata jätmine – Asjaomaste töötajate töölevõtmise õiguslik vormi tõttu erinev kohtlemine – Direktiiv 1999/70/EÜ – ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta – Klausel 4 – Tuginemise võimalikkus – Välistamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega V. Todorova Androva sisuliselt palub esiteks tühistada Euroopa Liidu Nõukogu otsus jätta ta 2011. aasta edutamise raames edutatavate ametnike nimekirja kandmata, ning teiseks hüvitada varaline ja mittevaraline kahju, mis talle selle otsuse õigusvastasusega tekitati.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta V. Todorova Androva kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud. Jätta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Edutamine – Minimaalne teenistusstaaž nõutavas palgaastmes – Väljaarvutamine – Ajutise teenistujana töötatud perioodide arvessevõtmine – Väljaarvamine

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

2.      Ametnikud – Edutamine – Minimaalne teenistusstaaž nõutavas palgaastmes – Väljaarvutamine – Ajutise teenistujana töötatud perioodide arvesse võtmata jätmine – ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta puudutava direktiivi 1999/70 rikkumine – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 45; nõukogu direktiiv 1999/70, lisa, klausli 4 punkt 1)

1.      Edutamismenetluses saab arvesse võtta üksnes palgaastmel ametnikuna omandatud teenistusstaaži, ning see kehtib seda, kuna muude teenistujate teenistustingimused ei näe ette, et personalieeskirjade artiklit 45 kohaldatakse igal juhul ühel või teisel viisil ajutiste teenistujate olukorrale. Nimelt ei ole seadusandja järgi ametnikuks saanud ajutise teenistuja teenistuskäigul mingit õiguslikku järjepidevust.

(vt punktid 51 ja 54)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Bellantone vs. kontrollikoda, F‑85/06, EU:F:2007:171, punkt 51; Toronjo Benitez vs. komisjon, F‑33/07, EU:F:2008:25, punkt 87, ja kohtumäärus Prieto vs. parlament, F‑42/07, EU:F:2011:159, punkt 61.

2.      Diskrimineerimiskeelu ja võrdse kohtlemise põhimõtted, mida rakendab ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta klausli 4 punkt 1, on liidu õiguskorra aluspõhimõtted, mida tuleb silmas pidada personalieeskirjade artikli 45 õiguspärasuse hindamisel.

Siiski ei kuulu nende vaidluste kontekstis, milles on vastamisi ametnikud ja liikmesriikide haldusasutused, koosseisuliste töötajate ja lepinguliste töötajate kohtlemise võimalikud erinevused raamkokkuleppe diskrimineerimiskeelu põhimõtte alla, kuna selline erinev kohtlemine tugineb mitte töösuhte tähtajatusele või tähtajalisusele, vaid sellele, kas töösuhe on koosseisuline või lepinguline.

Sellega seoses ei kohelda ametnike edutamismenetluse puhul personalieeskirjade artikliga 45 erinevalt tähtajatuid ja tähtajalisi töötajaid. Nimelt ainus aspekt, mida personalieeskirjade artikkel 45 arvesse võtab, on asjaomaste teenistujate teenistuse õiguslik olemus, kehtestades praktikas erineva kohtlemise ametnikuna ja muude teenistujatena omandatud teenistusstaaži vahel. Selline erinev kohtlemine ei ole aga hõlmatud raamkokkuleppe diskrimineerimiskeelu põhimõttega.

(vt punktid 61–63)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtumäärus Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, punktid 44, 45 ja 47.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Aayhan jt vs. parlament, F‑65/07, EU:F:2009:43, punkt 101.