Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 29. aprila 2015

Zadeva F‑78/12

Viara Todorova Androva

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2011 – Nevključitev na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo – Člen 45 Kadrovskih predpisov – Delovna doba dveh let v nazivu – Neupoštevanje delovne dobe, dopolnjene s statusom začasnega uslužbenca – Različno obravnavanje zaradi pravne narave zaposlitve zadevnih delavcev – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP – Določba 4 – Sklicevanje – Izključitev“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero V. Todorova Androva predlaga, prvič, razglasitev odločbe Sklepa Sveta Evropske unije, da tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo v letu 2011, in drugič, odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi ji nastala zaradi nezakonitosti te odločbe.

Odločitev:      Tožba se zavrne. V. Todorova Androva nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasil Svet Evropske unije. Evropska komisija in Računsko sodišče Evropske unije nosita svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Napredovanje – Zahtevana minimalna delovna doba v nazivu – Izračun – Upoštevanje delovne dobe, dopolnjene s statusom začasnega uslužbenca – Izključitev

(Kadrovski predpisi, člen 45)

2.      Uradniki – Napredovanje – Zahtevana minimalna delovna doba v nazivu – Izračun – Izključitev dobe, dopolnjene s statusom začasnega uslužbenca – Kršitev Direktive 1999/70/ES o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, člen 45; Direktiva Sveta 1999/70, Priloga, določba 4, točka 1)

1.      V postopku napredovanja se lahko upošteva samo delovna doba v nazivu, dopolnjena s statusom uradnika, kar potrjuje tudi dejstvo, da Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev nikakor ne določajo, da se člen 45 Kadrovskih predpisov tako ali drugače uporablja za položaj začasnih uslužbencev. Po mnenju zakonodajalca namreč v karieri začasnega uslužbenca, ki postane uradnik, ni nobene pravne kontinuitete.

(Glej točki 51 in 54.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodbi Bellantone/Računsko sodišče, F‑85/06, EU:F:2007:171, točka 51; Toronjo Benitez/Komisija, F‑33/07, EU:F:2008:25, točka 87, in sklep Prieto/Parlament, F‑42/07, EU:F:2011:159, point 61.

2.      Načeli nediskriminacije in enakega obravnavanja, ki sta izraženi z določbo 4, točka 1, okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, sta temeljni načeli pravnega reda Unije, z vidika katerih je treba presojati zakonitost člena 45 Kadrovskih predpisov.

Vendar v okviru sporov med uradniki in upravami držav članic morebitno različno obravnavanje redno zaposlenega osebja in pogodbenih uslužbencev ne sodi v okvir načela nediskriminacije iz okvirnega sporazuma, saj tako različno obravnavanje ne temelji na določenem ali nedoločenem času trajanja delovnega razmerja, ampak na redni ali pogodbeni naravi tega razmerja.

V zvezi s tem glede postopka napredovanja uradnikov člen 45 Kadrovskih predpisov delavce, zaposlene za določen čas, in delavce, zaposlene za nedoločen čas, obravnava enako. Edini element, ki ga upošteva člen 45 Kadrovskih predpisov, je namreč pravna narava zaposlitve zadevnih uslužbencev, pri čemer se dejansko različno obravnavata delovna doba, ki jo dopolnijo uradniki, in delovna doba, ki jo dopolnijo drugi uslužbenci. Vendar pa se za tako različno obravnavanje ne uporablja načelo nediskriminacije iz okvirnega sporazuma.

(Glej točke od 61 do 63.)

Napotitev na:

Sodišče: sklep Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, točke 44, 45 in 47;

Sodišče za uslužbence: sodba Aayhan in drugi/Parlament, F‑65/07, EU:F:2009:43, točka 101.