Language of document : ECLI:EU:T:2004:265

Zadeva T-178/98 DEP

Fresh Marine Co. A/S

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Določitev stroškov“

Povzetek sklepa

1.      Postopek – Stroški – Določitev – Povračljivi stroški – Pojem – Nujni stroški, ki so jih priglasile stranke – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b))

2.      Postopek – Stroški – Določitev – Povračljivi stroški – Pojem – Dejanja več odvetnikov

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b))

3.      Postopek – Stroški – Določitev – Zahteva v zvezi z določenimi stroški, ki je bila prvič predložena sodišču – Dopustnost

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 92(1))

1.      Iz člena 91(b) Poslovnika Sodišča prve stopnje izhaja, da so povračljivi stroški omejeni na stroške postopka pred Sodiščem prve stopnje in s tem povezane nujne stroške, kar velja za vse stroške, vključno s potnimi stroški in dnevnicami.

Če ni tarifnega pravilnika Skupnosti, mora Sodišče prve stopnje o dejstvih primera presojati po lastni presoji ter pri tem upoštevati predmet in vrsto spora, njegov pomen z vidika prava Skupnosti in njegovo stopnjo zahtevnosti, na kar lahko vpliva pomanjkanje predhodnih primerov v sodni praksi, ki bi se nanašali na podobne okoliščine, in povzroči še večjo negotovost kar zadeva izid postopka za tožečo stranko in vpliva na obseg dela zlasti glede raziskav in analize zastopnikov in svetovalcev, ki so sodelovali v postopku, ter na ekonomske interese strank v postopku. S tega vidika je možnost, da sodišče Skupnosti presoja o vrednosti opravljenega dela, odvisna od natančnosti predloženih podatkov.

Sodišče Skupnosti ni pooblaščeno za določanje višine nagrad, ki jih stranke dolgujejo svojim odvetnikom, temveč za določitev zneska, do višine katerega se navedena plačila lahko izterjajo od stranke, ki ji je naloženo plačilo stroškov. Pri odločanju v zvezi s predlogom za določitev stroškov Sodišču prve stopnje ni treba upoštevati nacionalne tarife o določitvi honorarjev odvetnikov niti morebitnega dogovora med zadevno stranko ter njenimi zastopniki in svetovalci, sklenjenega v ta namen.

(Glej točke od 26 do 28, 33 in 41.)

2.      Kar zadeva obseg dela, ki ga je postopek v zadevi v glavni stvari lahko povzročil odvetnikom, je treba opozoriti, da čeprav je načeloma povračljivo plačilo za enega samega odvetnika, se lahko zgodi, da glede na značilnosti posamezne zadeve, med katerimi je na prvem mestu njena zapletenost, plačilo za več odvetnikov lahko spada v okvir pojma nujnih stroškov. Vendar pa je treba upoštevati predvsem skupno število delovnih ur, ki se v spornem postopku lahko izkažejo za objektivno nujne, ne glede na število odvetnikov, ki so lahko izvajali storitve.

(Glej točko 35.)

3.      Predlog za povračilo stroškov, ki se je prvotno nanašal samo na nagrade odvetnikov, se lahko ob upoštevanju člena 92(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ob predlogu za določitev stroškov razširi tako, da vključuje potne stroške in dnevnice, če sta bili stranki ob vložitvi tega predloga v sporu glede stroškov, ki se lahko povrnejo. Tak predlog za povračilo potnih stroškov in dnevnic je torej dopusten.

(glej točko 40.)