Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal administratif (Люксембург), постъпило на 5 март 2021 г. — A, B и C, представляван от своите родители/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Дело C-153/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal administratif

Страни в главното производство

Жалбоподател: A, B и C, представляван от своите родители

Ответник: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Преюдициален въпрос

Може ли член 33, параграф 2, буква а) от Директива 2013/32/ЕС [на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година] относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила1 , разглеждан във връзка с член 23 от Директива 2011/95/ЕС [на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година] относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила2 , и във връзка с член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че позволява подадена от родителите от името и за сметка на тяхното непълнолетно дете молба за международна закрила в друга държава членка (в случая Люксембург), различна от държавата членка, която преди това е предоставила международна закрила само на родителите, братята и сестрите на детето (в случая Гърция), да бъде приета за недопустима с мотива, че органите на държавата членка, предоставила на последните международна закрила преди тяхното заминаване и преди раждането на детето, гарантират, че при пристигане на детето и връщане на останалите членове на семейството това дете ще се ползва от разрешение за пребиваване и от същите предимства като на лицата, получили международна закрила, без обаче тези органи да потвърждават, че на това дете в лично качество ще бъде предоставена международна закрила?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 60.

2 ОВ L 337, 2011 г., стр. 9.