Language of document :

ASK requérante "Nom du requérant au principal?" \* CHARFORMAT  ASK défenderesse "Nom de la partie défenderesse au principal?" \* CHARFORMAT  ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT  ASK ldp "Langue de procédure" \* CHARFORMAT

A Svea hovrätt (Svédország) által 2021. március 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Olasz Köztársaság kontra Athena Investments A/S (korábban Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(C-155/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea hovrätt

Az alapeljárás felei

Felperes: Olasz Köztársaság

Alperesek: Athena Investments A/S (korábban Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az Energia Charta Egyezményt,1 hogy az annak 26. cikkében2 foglalt választottbírósági kikötés, amely alapján valamely szerződő fél hozzájárul a szerződő fél és egy másik szerződő fél befektetője közötti, az utóbbi által az előbbi területén megvalósított beruházással kapcsolatos vita nemzetközi választottbírósági eljárásához, az egyrészről valamely uniós tagállam és másrészről egy másik uniós tagállam befektetője közötti vitára is irányadó?

2)    Az 1) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az EUSZ 19. cikket és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdését, valamint az EUMSZ 267. és az EUMSZ 334. cikket, hogy azokkal ellentétes az Energia Charta Egyezmény 26. cikkében foglalt választottbírósági kikötés vagy e kikötés alkalmazása, ha valamely uniós tagállam befektetője az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján másik uniós tagállamban létesített befektetéssel kapcsolatos jogvita esetén eljárást indíthat ez utóbbi tagállammal szemben olyan választottbíróság előtt, amelynek a hatáskörét és határozatát utóbbi tagállam köteles elfogadni?

3)    A 2) kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen az uniós jog elsőbbségének elvét és hatékony érvényesülésének követelményét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása, amely az SFL 34. §-ának második bekezdésében foglalthoz hasonló elévülési határidőt ír elő, ha annak alkalmazása azzal a következménnyel jár, hogy a fellebbező fél érvényes választottbírósági szerződés hiányára hivatkozva nem emelhet kifogást azon az alapon, hogy a választottbírósági kikötés vagy az Energia Charta Egyezmény 26. cikke szerinti javaslat érvénytelen vagy nem alkalmazható, mivel ellentétes az uniós joggal?

____________

1 Az Energia Charta Egyezmény, valamint az energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv Európai Közösségek általi elfogadásáról szóló, 1997. szeptember 23-i 98/181/EK, ESZAK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat (HL 1998. L 69., 1. o.)

2 Az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya – 1. melléklet: az Európai Energia Charta Egyezmény, 2. melléklet: Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében (HL 1994. L 380, 24. o.).