Language of document :

Sklep Sodišča (peti senat) z dne 26. marca 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Liège – Belgija) – VW/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Zadeva C-92/21)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Mejni nadzor, azil in priseljevanje – Azilna politika – Merila in mehanizmi za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito – Uredba (EU) št. 604/2013 (Dublin III) – Člen 27 – Pravna sredstva zoper odločbo o predaji – Odložilni učinek pritožbe – Člen 29 – Postopki in roki za predaje – Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito – Direktiva 2013/33/EU – Člen 18 – Nacionalni ukrep, s katerim se prosilcu, glede katerega je bila sprejeta odločba o predaji, dodeli prostor v posebnem sprejemnem centru, v katerem nastanjene osebe prejemajo pomoč pri pripravi njihove predaje)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VW

Tožena stranka: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Izrek

Člen 27 Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica glede prosilca, ki je vložil pritožbo zoper odločbo o predaji drugi državi članici v smislu člena 26(1) te uredbe, sprejme pripravljalne ukrepe za to predajo, kot so dodelitev prostora v posebnem sprejemnem centru, v katerem nastanjene osebe prejemajo pomoč pri pripravi njihove predaje.

____________

1 UL C 138, 19.4.2021.