Language of document :

Решение на Общия съд от 22 април 2016 г. — Италия и Eurallumina/Комисия

(Съединени дела T-60/06 RENV II и T-62/06 RENV II)1

(Държавни помощи — Директива 92/81/ЕИО — Акцизи върху минералните масла — Минерални масла, използвани като гориво за производството на двуалуминиев триоксид — Освобождаване от акциз — Селективен характер на мярката — Помощи, които могат да се считат за съвместими с общия пазар — Насоки на Общността относно използването на държавна помощ за опазването на околната среда — Насоки за регионалните държавни помощи от 1998 г. — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност — Принцип „lex specialis derogat legi generali“ — Презумпция за законосъобразност и за полезно действие на актовете на институциите — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране)

Езици на производството: италиански и английски

Страни

Жалбоподатели: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от G. Aiello, avvocato dello Stato) и Eurallumina SpA (Портоскузо, Италия) (представители: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis и L. Philippou, solicitors)

Ответник: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan и K. Walkerová)

Предмет

Искане за отмяна на Решение 2006/323/ЕО на Комисията от 7 декември 2005 година относно освобождаването от акциз на минералните масла, използвани като гориво за производството на двуалуминиев триоксид в района на Гардан, в района на Шанън и в Сардиния, прилагано съответно от Франция, Ирландия и Италия (ОВ L 119, 2006 г., стр. 12), в частта в която се констатира наличието на държавна помощ, предоставена от Италианската република между 3 февруари 2002 г. и 31 декември 2003 г. въз основа на освобождаването от акциз на минералните масла, използвани като гориво за производството на двуалуминиев триоксид в Сардиния (Италия), и на Италианската република се разпорежда да осигури възстановяването на помощта

Диспозитив

Отхвърля жалбите.

Италианската република понася съдебните разноски по дела T-60/06, T-60/06 RENV I и T-60/06 RENV II, както и направените от нея съдебни разноски и една пета от съдебните разноски на Европейската комисия по дела C-89/08 P и C-272/12 P.

Eurallumina SpA понася направените от него съдебни разноски, както и три четвърти от съдебните разноски на Комисията по дела T-62/06, T-62/06 RENV I и T-62/06 RENV II и три двадесети от съдебните разноски на Комисията по дела C-89/08 P и C-272/12 P.

Комисията понася една четвърт от направените от нея съдебни разноски по дела T-62/06, T-62/06 RENV I и T-62/06 RENV II, както и една пета от направените от нея съдебни разноски по дела C-89/08 P и C-272/12 P.

____________

1 ОВ C 96, 22.4.2006 г.