Language of document :

Üldkohtu 22. aprilli 2016. aasta otsus – Itaalia ja Eurallumina versus komisjon

(liidetud kohtuasjad T-60/06 RENV II ja T-62/06 RENV II)1

(Riigiabi – Direktiiv 92/81/EMÜ – Mineraalõlidele kehtestatud aktsiis – Alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatavad mineraalõlid – Aktsiisivabastus – Meetme valikuline iseloom – Abi, mida võib pidada ühisturuga kokkusobivaks – Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised – 1998. aasta piirkondlikku riigiabi käsitlevad suunised – Õiguspärane ootus – Õiguskindlus – Põhimõte lex specialis derogat legi generali – Institutsioonide aktide õiguspärasuse eelduse ja kasuliku mõju põhimõte – Hea halduse põhimõte – Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: itaalia ja inglise

Pooled

Hagejad: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato G. Aiello); Eurallumina SpA (Portoscuso, Itaalia) (esindajad: solicitor L. Martin Alegi, solicitor R. Denton, solicitor A. Stratakis ja solicitor L. Philippou)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan ja K. Walkerová)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 7. detsembri 2005. aasta otsus 2006/323/EÜ Prantsusmaal Gardanne’i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta (ELT 2006, L 119, lk 12) osas, milles tuvastatakse, et Itaalia Vabariik on ajavahemikus 3. veebruarist 2002 kuni 31. detsembrini 2003 andnud riigiabi Sardiinias (Itaalia) alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise alusel, ning kohustatakse Itaalia Vabariiki see abi tagasi nõudma.

Resolutsioon

Jätta hagid rahuldamata.

Mõista Itaalia Vabariigilt välja kohtukulud kohtuasjades T-60/06, T-60/06 RENV I ja T-60/06 RENV II ja viiendik Euroopa Komisjoni kohtukuludest kohtuasjades C-89/08 P ja C-272/12 P ning jätta tema kohtukulud tema enda kanda.

Mõista Eurallumina SpA-lt välja kolm neljandikku komisjoni kohtukuludest kohtuasjades T-62/06, T-62/06 RENV I ja T-62/06 RENV II ja kolm kahekümnendikku komisjoni kohtukuludest kohtuasjades C-89/08 P ja C-272/12 P ning jätta tema kohtukulud tema enda kanda.

Jätta komisjoni kanda neljandik oma kohtukuludest kohtuasjades T-62/06, T-62/06 RENV I ja T-62/06 RENV II ning viiendik oma kohtukuludest kohtuasjades C-89/08 P ja C-272/12 P.

____________

1     ELT C 96, 22.4.2006.