Language of document :

Sag anlagt den 16. februar 2006 - Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag T-60/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved Avvocato dello Stato Giacomo Aiello)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstand

Kommissionens beslutning K(2005) 4436 endelig udg. af 7. december 2005 annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I den foreliggende sag anfægter sagsøgeren Kommissionens beslutning K (2005) 4436 endelig udg. af 7. december 2005 om fritagelse fra punktafgift på mineralolier, der bruges som brændstof med henblik på produktionen af aluminiumoxid i Gardanne-regionen, Shannon-regionen og på Sardinien, og som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har gennemført.

For så vidt angår sagsøgeren er det i denne beslutning bestemt:

De pågældende fritagelser er ikke rettet mod en ubestemt kreds af modtagere, men har til formål at begunstige visse virksomheder for den særlige opbygning af aluminiumoxidmarkedet.

Det drejer sig om ny og ulovlig støtte, der ikke er blevet anmeldt i rette tid, og at selve støtten kan anses for at have været delvist eksisterende indtil den 29. maj 1998.

Den nævnte støtte var indtil den 31. oktober 2003 ikke forenelig med statsstøttereglerne for miljøbeskyttelse.

Til støtte for sine påstande gør sagsøgeren gældende:

Punktafgiftsfritagelsen, der er fastsat i den italienske lovgivning, er ikke selektiv, men vedrører samtlige virksomheder, der anvender mineralolier til produktionen af aluminiumoxid. Den omstændighed, at der på italiensk område kun findes én fabrik, hvor de nævnte olier anvendes som led i produktionen, har udelukkende en faktisk betydning, der ikke kan forhindre bestemmelsens uomtvisteligt generelle rækkevidde.

Den pågældende støtte skal anses for at være eksisterende som omhandlet i artikel 1, litra b), punkt ii), i forordning (EF) nr. 659/1999 for så vidt som den italienske stat af Rådet jævnligt har fået godkendelse til at opretholde den omtvistede fritagelse.

Den pågældende fritagelse var - som det kan udledes af de bestemmelser, der er vedtaget af den italienske regering samt de aftaler, selskabet Eurallumina har indgået med Regione Sardegna og miljøministeriet - nært forbundet med gennemførelsen af målsætningen om miljøbeskyttelse.

Fritagelsen må anses for at tjene Regione Sardegnas økonomiske udvikling.

Det er den italienske regerings opfattelse, at der, da direktiv 2003/96/EF først var trådt i kraft, ikke forelå nogen forpligtelse til at anmelde den pågældende skattefordel, for så vidt som det i det pågældende direktivs artikel 18 og bilag II i forening, udtrykkeligt er bestemt, at gyldigheden af den omtvistede punktafgift ikke berøres frem til den 31. december 2006. De påberåbte bestemmelser svarer desuden efter deres indhold til artikel 1, stk. 2, i Rådets beslutning 2001/224/EF.

Endelig gør sagsøgeren gældende, at der er sket en tilsidesættelse af princippet om den berettigede forventning og formodningen for fællesskabsretsakternes lovlighed.

____________