Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (laajennettu toinen jaosto) 12.12.2007 – Irlanti ym. vastaan komissio

(yhdistetyt asiat T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 ja T-69/06)

Valtiontuet – Direktiivi 92/81/ETY – Kivennäisöljyjen valmistevero – Alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävät kivennäisöljyt – Ranskan, Irlannin ja Italian viranomaisten myöntämä vapauttaminen – Uudet tuet – Voimassa olevat tuet – Perusteluvelvollisuus – Huomioon ottaminen viran puolesta

Valtiontuet – Komission päätös, jolla valtiontuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi – Valmisteverosta vapauttamista koskeva päätös, jonka neuvosto on hyväksynyt komission ehdotuksesta direktiivin 92/81 mukaisesti – Mahdollista luokittelua olemassa olevaksi tueksi koskevan tutkimuksen puuttuminen – Perustelujen puuttuminen (EY 88 artiklan 1 ja 2 kohta ja EY 253 artikla; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 1 artiklan b alakohdan v alakohta; neuvoston direktiivin 92/81 8 artiklan 4 kohta) (ks. 52–64 kohta)

Aihe

Vaatimukset Gardannen alueella, Shannonin alueella ja Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttamisesta valmisteverosta, jonka Ranska, Irlanti ja Italia ovat panneet täytäntöön, 7.12.2005 tehdyn komission päätöksen 2006/323/EY (EUVL 2006, L 119, s. 12) kumoamiseksi

Ratkaisu

1)

Asiat T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 ja T-69/06 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)

Gardannen alueella, Shannonin alueella ja Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttamisesta valmisteverosta, jonka Ranska, Irlanti ja Italia ovat panneet täytäntöön, 7.12.2005 tehty komission päätös 2006/323/EY kumotaan.

3)

Kanne asiassa T-62/06 hylätään muilta osin.

4)

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajien oikeudenkäyntikuluista, mukaan lukien välitoimimenettelyn kulut asiassa T-69/06 R.