Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá rozšírená komora) z 12. decembra 2007 – Írsko a i./Komisia

(spojené veci T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 a T‑69/06)

„Štátna pomoc – Smernica 92/81/EHS – Spotrebná daň z minerálnych olejov – Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého – Oslobodenie priznané francúzskymi, írskymi a talianskymi orgánmi – Nová pomoc – Existujúca pomoc – Povinnosť odôvodnenia – Vzatie do úvahy ex offo“

Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom – Rozhodnutie týkajúce sa oslobodenie od spotrebnej dane povolené Radou na návrh Komisie v súlade so smernicou 92/81 – Absencia preskúmania možnej kvalifikácie za existujúcu pomoc – Nedostatok odôvodnenia [článok 88 ods. 1 a 2 ES a článok 253 ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 1 písm. b) bod v); smernica Rady 92/81, článok 8 ods. 4] (pozri body 52 – 64)

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí (Ú. v. EÚ L 119, 2006, s. 12)

Výrok

1.

Veci T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 a T‑69/06 sa spájajú na spoločné rozhodnutie.

2.

Rozhodnutie Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí, sa zrušuje.

3.

Žaloba vo veci T‑62/06 sa v zostávajúcej časti zamieta.

4.

Komisia okrem toho, že znáša svoje vlastné trovy konania, je povinná nahradiť trovy konania žalobcov vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia vo veci T‑69/06 R.