Language of document :

Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. - Ирландия и др./ Комисия на Европейските общности

(Съединени дела T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06, T-62/06 и T-69/06)1

(Държавни помощи - Директива 92/81/ЕИО - Акциз върху минералните масла - Минерални масла, използвани като гориво за производството на алуминиев оксид - Освобождаване, прилагано от френските, ирландските и италианските органи - Нови помощи - Съществуващи помощи - Задължение за мотивиране - Служебно установяване)

Езици на производството: английски, френски и италиански

Страни

Жалбоподател по дело T-50/06: Ирландия (представител: D. O'Hagan, подпомаган от P. McGarry, barrister)

Жалбоподател по дело T-56/06: Френска република (представители: G. de Bergues и S. Ramet)

Жалбоподател по дело T-60/06: Италианска република (представител: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Жалбоподател по дело T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Италия) (представители: L. Martin Alegi, R. Denton и M. Garcia, solicitors)

Жалбоподател по дело T-69/06: Aughinish Alumina Ltd. (Askeaton, Ирландия) (представители: J. Handoll и C. Waterson, solicitors)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli и K. Walkerová)

Предмет

Искания за отмяна на Решение 2006/323/ЕО на Комисията от 7 декември 2005 г. относно освобождаването от акциз на минералните масла, използвани като гориво за производството на алуминиев оксид в района на Gardanne, района на Shannon и в Сардиния, въведено съответно от Франция, Ирландия и Италия (ОВ 2006, L 119, стр. 12).

Диспозитив

1)    Съединява дела T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 и T-69/06 за целите на съдебното решение.

2)     Отменя Решение 2006/323/ЕО на Комисията от 7 декември 2005 г. относно освобождаването от акциз на минералните масла, използвани като гориво за производството на алуминиев оксид в района на Gardanne, района на Shannon и в Сардиния, въведено съответно от Франция, Ирландия и Италия.

3)     Отхвърля жалбата по дело Т-62/06 в останалата ѝ част.

4)    Комисията понася своите съдебни разноски и съдебните разноски, направени от жалбоподателите, включително свързаните с обезпечителното производство по дело T 69/06 R.

____________

1 - ОВ C 86, 8.4.2006 г.