Language of document :

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 - Írsko a i./Komisia

(spojené veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06)1

("Štátna pomoc- Smernica 92/81/EHS - Spotrebná daň z minerálnych olejov - Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého - Oslobodenie priznané francúzskymi, írskymi a talianskymi orgánmi - Nová pomoc - Existujúca pomoc - Povinnosť odôvodnenia - Vzatie do úvahy ex offo")

Jazyky konania: angličtina, francúzština a taliančina

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-50/06: Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. McGarry, barrister)

Žalobkyňa vo veci T-56/06: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a S. Ramet, splnomocnení zástupcovia)

Žalobkyňa vo veci T-60/06: Talianska republika (v zastúpení: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Žalobkyňa vo veci T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Taliansko) (v zastúpení: L. Martin Alegi, R. Denton a M. Garcia, solicitors)

Žalobkyňa vo veci T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Írsko) (v zastúpení: J. Handoll a C. Waterson, solicitors)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli a K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí (Ú. v. EÚ 2006 L 119, s. 12)

Výrok rozsudku

1.    Veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06 sa spájajú na spoločné rozhodnutie.

2.    Rozhodnutie Komisie 2006/323/ES zo 7. decembra 2005 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí, sa zrušuje.

3.    Žaloba vo veci T-62/06 sa vo zvyšnej časti zamieta.

4.    Komisia okrem toho, že znáša svoje vlastné trovy konania, je povinná nahradiť trovy konania žalobcov, vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežných opatrení vo veci T-69/06 R.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006.