Language of document :

Sag anlagt den 1. august 2012 – ZZ mod Rådet

(Sag F-84/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at nægte sagsøgeren direkte adgang til den endelige rapport om invaliditetsudvalgets konklusioner og adgang til den tredje læge i udvalgets diagnose.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 17. oktober 2001, hvorved sagsøgeren nægtes direkte adgang til den endelige rapport om invaliditetsudvalgets konklusioner og adgang til den tredje læge i udvalgets diagnose, annulleres.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 24. marts 2012, der udgør svaret på den klage, som sagsøgeren indgav i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 2, annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade med tillæg af morarenter på 6,75%.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.