Language of document :

30. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIP

(kohtuasi F-82/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada apellatsioonikomitee otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus tema 2007. aastal tehtud tööle antud teise üldhinnangu tulemuste peale.

Hageja nõuded

Tühistada:

15. veebruari 2012. aasta otsus osas, milles apellatsioonikomitee:

jättis rahuldamata hageja kaebuse tema 2007. aasta hindamisaruande peale, mis koostati 2011. aastal pärast 2008. aastal koostatud hindamisaruande tühistamist, nagu nägi ette Avaliku Teenistuse Kohtu 8. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas F-59/09;

jättis rahuldamata hageja kaebuse otsuse peale, millega keelduti tegemast ettepanekut tema edutamiseks, pärast tühistamisotsust Avaliku Teenistuse Kohtu 8. märtsi 2011. aasta otsuses;

keeldus asja sisuliselt läbi vaatamast ja langetas otsuse üksnes õiguspärasuse küsimuses, võttes hagejalt õiguse saada teise ja tegeliku hinnangu tehtud töö kohta.

tühistada 29. aprillil 2008 otsustatud edutamised, sest EIP ei ole hageja ülemuste hinnangut arvestades võtnud hagejat arvesse punktis „Edutamised palgaastmelt E palgaastmele D”;

tühistada kõik seotud, järgnevad ja eelnevad aktid, sh kogu 2007. aasta hindamisaruanne ja hageja ülemuste väljendatud hinnangud muu hulgas osas, milles ei tehta ettepanekut panna hagejale hinne A või B+ ja edutada teda palgaastmele D, ning vajadusel tunnistada eelnevalt õigusvastaseks ja jätta kohaldamata suunised vähemasti osas, milles need sätestavad õigusvastaselt piirangu nende töötajate arvu osas, kes võivad saada koondhinde A või B+;

mõista kohtukulud välja kostjalt.