Language of document :

Talan väckt den 30 juli 2012 – ZZ mot EIB

(Mål F-82/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att avslå sökandens överklagande av resultatet av den andra samlade bedömningen av hans arbetsinsats under år 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara följande rättsakter:

beslutet av den 15 februari 2012 i den del överklagandekommittén

avslog sökandens överklagande av betygsrapporten för år 2007, vilken upprättades år 2011 till följd av att den rapport som upprättats år 2008 ogiltigförklarats av personaldomstolen i dom av den 8 mars 2011 i mål F-59/09,

avslog sökandens överklagande av beslutet att inte föreslå att han skulle befordras, som en följd av personaldomstolens ovannämnda dom av den 8 mars 2011,

vägrade göra en bedömning i sak utan endast gjorde en laglighetsprövning och därigenom förvägrade sökanden rätten till en andra faktisk bedömning av hans arbetsinsats,

befordringsbesluten av den 29 april 2008, eftersom EIB med hänsyn till den bedömning som sökandens överordnade gjort inte tog honom i betraktande under punkten ”Promotions from Function E to D”,

samtliga rättsakter som sammanhänger härmed, följer härav eller utgör grund för besluten, däribland betygsrapporten för år 2007 och den bedömning som hans överordnade gjort, också i den del de inte föreslog betyget A eller B+ eller en befordran av sökanden till funktion D, och i förekommande fall ska personaldomstolen fastställa att riktlinjerna är rättsstridiga – och följaktligen underlåta att tillämpa dem – i den del det i dessa riktlinjer införs en olaglig begränsning av det antal anställda som kan få det sammantagna betyget A eller B+,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.