Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. september 2013 – CN mod Rådet

(Sag F-84/12) 1

(Personalesag – vedtægtens artikel 78 – invaliditetsudvalg – lægeerklæring – lægelige oplysninger af psykiatrisk eller psykisk art – lægelig tavshedspligt – adgang – annullationssøgsmål – erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CN (Brumath, Frankrig) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J. Herrmann og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at nægte sagsøgeren direkte indsigt i den endelige rapport om invaliditetsudvalgets konklusioner og indsigt i den diagnose, som udvalgets tredje læge havde stillet

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

CN bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 295 af 29.9.2012, s. 35.