Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 februari 2014 – Bodson e.a. / EIB

(Zaak F-87/12)1

(Openbare dienst – Personeel van EIB – Contractuele aard van arbeidsverhouding – Bezoldiging – Hervorming van bonusregeling van EIB)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jean-Pierre Bodson e.a. (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams en G. Nuvoli, gemachtigden, P. E. Partsch, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoekers een bonus te geven krachtens het nieuwe prestatiesysteem zoals dat volgt uit het besluit van de raad van bestuur van 14 december 2010 en de besluiten van het directiecomité van 9 november 2010 en 16 november 2011 en, anderzijds, daaruit volgend verzoek om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het verschil in bezoldiging en van een schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bodson en de zeven andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage zullen hun eigen kosten dragen en worden verwezen in de kosten van de Europese Investeringsbank.

____________

____________

1     PB C 295 van 29.9.2012, blz. 34.