Language of document : ECLI:EU:F:2013:128

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

16 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑84/12

CN

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Henkilöstösääntöjen 78 artikla – Työkyvyttömyyslautakunta – Lääkärin lausunto – Psykiatriset tai psykologiset potilastiedot – Potilastietojen salassapito – Oikeus tutustua tietoihin – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa CN vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan päätökset, joilla häneltä evättiin oikeus tutustua työkyvyttömyyslautakunnan lopulliseen kertomukseen ja kyseisen lautakunnan nk. ”kolmannen lääkärin” diagnoosiin, sellaisena kuin nämä päätökset käyvät ilmi Euroopan unionin neuvoston neuvoa-antavan lääkärin 17.10.2011 päivätystä kirjeestä ja neuvoston nimittävän viranomaisen 24.3.2012 tekemästä päätöksestä, jolla hänen valituksensa hylättiin, ja toisaalta määräämään neuvoston korvaamaan hänelle väitetysti aiheutettu henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. CN vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Näiden tietojen käsittely unionin toimielimissä ja elimissä – Asetus N:o 45/2001 – Potilastietojen käsittely – Toimielimen päätös, jolla virkamieheltä evätään oikeus tutustua työkyvyttömyyslautakunnan lopulliseen kertomukseen – Asetusta N:o 45/2001 ei ole rikottu

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 45/2001 13 artiklan c kohta ja 20 artiklan 1 kohdan c alakohta)

2.      Virkamiehet – Periaatteet – Virkamiehen oikeus tutustua omiin potilastietoihinsa – Kieltäytyminen tutustumisesta potilaskertomukseen, joka sisältää luonteeltaan psykiatrisia tai psykologisia tietoja – Hyvän hallinnon periaatetta ei ole loukattu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla; henkilöstösääntöjen 26 a artikla)

3.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevan menettelyn päätteeksi tehty päätös, joka kuuluu virkamiehelle vastaisen toimen käsitteeseen – Työkyvyttömyyslautakunnan lopullisen kertomuksen laillisuuden riitauttamisen sallittavuus

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta N:o 45/2001 on tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisella tavalla, jossa määräyksessä tunnustetaan oikeus hyvään hallintoon ja muun muassa jokaisen oikeus tutusta häntä koskeviin asiakirjoihin. Vaikka asetukseen N:o 45/2001 ei sisälly säädöksiä, joiden nojalla toimielin voi evätä asianomaiselta henkilöltä oikeuden tutustua häntä koskeviin potilastietoihin, kyseisessä asetuksessa täsmennetään kuitenkin henkilötietoihin, potilastiedot mukaan lukien, tutustumista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja toimielinten velvollisuudet yksilöiden suojaamista varten. Toimielimen päätöksellä, jolla virkamieheltä evätään oikeus tutustua työkyvyttömyyslautakunnan lopulliseen kertomukseen, ei siis rikota asetusta N:o 45/2001 ja erityisesti sen 13 artiklan c kohtaa.

Asetuksen N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan c alakohdalla voidaan joka tapauksessa perustella toimielimen kielteistä päätöstä myöntää sen palveluksessa olevalle virkamiehelle oikeus tutustua työkyvyttömyyslautakunnan lopulliseen kertomukseen. Kun on kyse kertomuksesta, jossa mainitaan muun muassa luonteeltaan psykiatrisista ongelmista, toimielin voi katsoa, että asianomaista virkamiestä on suojeltava ja tämä suojaaminen on sovitettava yhteen potilastietojen salassapitovelvollisuuden tarpeiden kanssa. Toimielin voi näin ollen päättää edellä mainitun artiklan nojalla, että asianomaiselle virkamiehelle myönnetään oikeus tutustua työkyvyttömyyslautakunnan lopulliseen kertomukseen vain virkamiehen luottamusta nauttivan lääkärin välityksellä, jotta tämä viimeksi mainittu antaisi tarvittavat selitykset työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevan lääketieteellisen lausunnon ymmärtämiseksi.

(ks. 40 ja 41 kohta)

2.      Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tunnustetaan jokaiselle oikeus tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin, mutta siinä täsmennetään, että tällainen tutustumisoikeus on myönnettävä muun muassa luottamuksellisuuden ja ammattisalaisuuden perusteltuja intressejä noudattaen. Tässä määräyksessä ei siis edellytetä, että virkamiehillä on kaikissa olosuhteissa oikeus tutustua heitä koskeviin potilastietoihin, vaan siinä päinvastoin mahdollistetaan epäsuora tutustumisoikeus, kun se on perusteltua luottamuksellisuuden ja ammattisalaisuuden perusteltujen intressien vuoksi.

Näin ollen ei voida katsoa, että henkilöstösääntöjen 26 a artikla on ristiriidassa perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa, koska siinä tunnustetaan virkamiehille oikeus tutustua potilastietoihinsa ja täsmennetään, että tutustuminen tapahtuu toimielinten vahvistamia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

Asian laita on samalla tavoin kun on kyse neuvoston sisäisistä suuntaviivoista nro 2/2004, jotka koskevat virkamiesten tai muiden toimihenkilöiden oikeutta tutustua heitä koskeviin potilastietoihin ja jossa säädetään, että virkamiehillä on mahdollisimman laaja tutustumisoikeus heitä koskeviin potilasasiakirjoihin, ja vahvistetaan tämän jälkeen tämän tutustumisoikeuden edellytykset ja sitä koskevat yksityiskohdat. Niissä säädetään, että potilasasiakirjoihin tutustuminen tapahtuu neuvoston työpaikkalääkärin toimistossa kyseisen yksikön nimeämän henkilön ollessa läsnä. Kun virkamies pyytää saada tutustua potilaskertomukseen, joka sisältää luonteeltaan psykiatrisia tai psykologisia tietoja, hän voi kuitenkin tutustua niihin vain hänen itsensä nimeämän lääkärin välityksellä. Epäsuora tutustumisoikeus tällaisiin kertomuksiin, joka tapahtuu asianomaisen virkamiehen nimeämän luottolääkärin välityksellä, mahdollistaa – kuten perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetään – virkamiehen oikeuden saada tutustua häntä koskeviin luonteeltaan lääketieteellisiin asiakirjoihin yhteensovittamisen potilastietojen salassapidon kanssa, joka mahdollistaa lääkäreille sen arvioimisen, kertooko hän hoitamalleen tai tutkimalleen potilaalle, mistä sairauksista he mahdollisesti kärsivät.

(ks. 51–53 kohta)

3.      Henkilöstösääntöjen mukaiset muutoksenhakukeinot tarjoavat virkamiehille mahdollisuuden riitauttaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevan menettelyn päätteeksi tehdyn päätöksen lainmukaisuuden, ja tällaisen riitauttamisen yhteydessä siihen läheisesti liittyvien aikaisempien toimien kuten työkyvyttömyyslautakunnan lopullisen kertomuksen sääntöjenvastaisuuteen vetoamisen.

Asianomainen virkamies voi tehdä henkilöstösääntöjen mukaisen määräajan puitteissa henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisen valituksen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevasta päätöksestä vaikka hänellä ei ole tietoa työkyvyttömyyslautakunnan lopullisen kertomuksen sisällöstä. Jos hänen valituksensa hylätään, hänellä on oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti ja vaatia unionin tuomioistuimia arvioimaan muun muassa työkyvyttömyyslautakunnan lopullisen kertomuksen sääntöjenmukaisuutta.

(ks. 69 ja 72 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑196/95, H v. komissio, 3.6.1997, 48 ja 49 kohta