Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 9 април 2021 г. — Le Port de Bruxelles/Infrabel SA и Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA

(Дело C-229/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale

Ответник: Infrabel SA

Други страни: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Преюдициален въпрос

Когато вътрешноводно пристанище — част от основната мрежа — вече е свързано с пътната и с железопътната мрежа, налага ли член 15 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС1 , сам по себе си или във връзка с други разпоредби от този регламент, задължение за запазване и поддържане на посочените две връзки или задължение за въздържане от премахване на едната от тях, дори като не се осигурява поддръжката ѝ?

____________

1 ОВ L 348, 2013 г., стр. 1.