Language of document :

Жалба, подадена на 24 август 2012 г. от Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 юни 2012 г. по дело T-534/10 - Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/СХВП

(Дело C-393/12 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (представители: C. Milbradt и A. Schwarz, Rechtsanwältinnen)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска,

да се отмени решението на осми състав на Общия съд от 13 юни 2012 г. по дело T-534/10;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски, включително и разноските, направени в хода на производството по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Жалбата е подадена срещу решението на осми състав на Общия съд от 13 юни 2012 г., с което Общият съд отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 20 септември 2010 г. относно производство по обжалване между Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias и Garmo AG във връзка с регистрацията на марката на Общността "Hellim".

Жалбоподателят основава жалбата си на следните правни основания:

От една страна, Общият съд е приложил неправилно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 ("РМО"), като е изключил погрешно всякакво визуално и фонетично сходство между знаците "hellim" и "halloumi". Общият съд е потвърдил правилно, че марките съдържат една и съща първа буква, комбинацията от "ll" и последни букви "i" и "m" (всъщност в обратен ред). Той обаче е изходил от това, че като цяло всяко визуално сходство трябва да бъде отречено. Това заключение е противоречиво. Доколкото Общият съд потвърждава, че са налице известни сходства между въпросните марки, не може да се направи извод, че липсва каквото и да е визуално сходство.

От друга страна, Общият съд не е разгледал подробно отличителния характер на марката, независимо, че установяването на отличителния характер е щяло да бъде необходимо и е щяло да изиграе решаваща роля при преценката на вероятността от объркване. В това отношение Общият съд се е ръководил от решението на апелативния състав и без да разгледа допълнително въпроса, е изходил от това, че марката е описателна за сирене от определен регион в Кипър. Този въпрос обаче е от съществено значение. Доколкото специфичните характеристики на дадена колективна марка се изразяват именно в това, че в известен смисъл могат да бъдат направени изключения от правилото, забраняващо регистрацията на описателни елементи на марка, мотивите на Общия съд водят косвено до заключението, че дадена колективна марка автоматично разполага само със слаба степен на отличителен характер. Това становище е несъвместимо с член 66 от РМО. Въпреки че "Halloumi" е колективна марка, това само по себе си не говори нищо за отличителния характер на марката. Тя е трябвало да бъде разгледана отделно и подробно. Halloumi е името на специално произведено от този колектив сирене и не е общоописателна информация за сирене, меко сирене и др. Ето защо Halloumi не може да бъде сравнявана с "Mozzarella" например.

Накрая, заключението на Общия съд, че трябва да бъде изключено каквото и да е визуално или фонетично сходство, независимо от потвърдените общи характеристики, както и мотивите му, съгласно които отличителният характер на марката е приет за слаб, без да бъде разгледан подробно, водят до неправилна от гледна точка на закона преценка и до отричане на вероятността от объркване.

____________

1 - Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия); ОВ L 78, стp. 1.