Language of document :

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 marca 2013 r. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa C-393/12 P)1

(Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Słowny znak towarowy HELLIM – Sprzeciw właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego HALLOUMI – Oddalenie sprzeciwu)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (przedstawiciele: C. Milbradt i A. Schwarz, Rechtsanwältinnen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie T-534/10 Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 września 2010 r. dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias a Garmo AG – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)

Sentencja

Odwołanie zostaje w części odrzucone i w pozostałym zakresie oddalone.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 343 z 10.11.2012.